(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (pouzměňovací návrhy)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020
  /evropský senátní tisk č. K 009/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 5. Balíček opatření k energetické unii
  /evropský senátní tisk č. K 010/10K 011/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 25. - 26. června 2015
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 7. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2015NPR
  /evropský senátní tisk č. J 019/10/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy
  /evropský senátní tisk č. N 007/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 12. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (schválen)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci
  /evropský senátní tisk č. K 020/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
  /evropský senátní tisk č. J 023/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (nezabývat se)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (schválen)
 20. Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (projednána)
 21. Změna v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (projednána)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.