(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (nezabývat se)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. března 2015
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 7. Informace vlády České republiky o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo dne 23. dubna 2015
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 8. Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2015
  /evropský senátní tisk č. K 012/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 10. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2014
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (senátní návrh zákona byl schválen)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (vrácen k dopracování)
 14. Návrh na změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2015
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (schváleno)
 15. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a změna některých navazujících zákonů"
   (Návrh na konání veřejného slyšení nebyl schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (nezabývat se)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.