(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie
  /senátní tisk č. 377/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh usnesení Senátu k případu odebraných dětí Davida a Denise Michalákových norským úřadem pro ochranu dětí Barnevernet a umístění obou dětí do pěstounských rodin v Norském království
  Stenozáznam  (schválen návrh usnesení Senátu)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 19/ (jednání přerušeno)
 5. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 6. Výroční zprávy Komise za rok 2013 (Zpráva o vztazích EK s vnitrostátními parlamenty, Zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě)
  /evropský senátní tisk č. K 147/09K 148/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011
  /senátní tisk č. 369/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014
  /senátní tisk č. 368/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.