(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. David Uhlíř)
  /senátní tisk č. 366/Stenozáznam  (Senát vyslovil souhlas se žádostí prezidenta republiky)
 2. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 23. - 24. října 2014
  /senátní tisk č. 375/Stenozáznam  (Informace vzata na vědomí)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací
  /senátní tisk č. 385/Stenozáznam  (Senát vyslovil předchozí souhlas)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 330/ (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/
 7. Návrh na pověření dalšího senátora odůvodněním senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 156) v Poslanecké sněmovně
 8. Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155)
 9. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.