(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 26. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 347/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 367/Stenozáznam  (schválen)
 5. Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")
  /evropský senátní tisk č. K 136/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 23. - 24. října 2014
  /senátní tisk č. 370/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 359/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 358/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
  /senátní tisk č. 360/Stenozáznam  (schválen)
 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
  /evropský senátní tisk č. K 146/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Balíček k pružnějším vízovým pravidlům
  /evropský senátní tisk č. N 131/09N 132/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (žádost o projednání jako 9. bod odpoledního jednání ve středu 22. října)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 349/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 350/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 351/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 354/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 343/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 344/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 345/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
  /senátní tisk č. 355/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 356/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
  /senátní tisk č. 357/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
  /evropský senátní tisk č. N 141/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 362/Stenozáznam  (schválen)
 28. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
  /evropský senátní tisk č. K 133/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 353/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 30. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
  /senátní tisk č. 371/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (schválen)
 32. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
  /evropský senátní tisk č. N 142/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 365/Stenozáznam  (schválen)
 34. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
  /senátní tisk č. 342/Stenozáznam  (schválen)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 348/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 352/Stenozáznam  (schválen)
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 361/Stenozáznam  (schválen)
 38. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
  /senátní tisk č. 363/Stenozáznam  (schválen)
 39. Výroční zpráva Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 40. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2014
  /senátní tisk č. 372/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 41. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 9. funkční období
  /senátní tisk č. 373/Stenozáznam  (vzata na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.