(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 23. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam  (schváleno rozšíření kontingentu)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam  (schválen)
 3. Ekologická produkce v Evropské unii
  /evropský senátní tisk č. N 128/09K 129/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 319/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Program Čisté ovzduší pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. N 111/09N 112/09K 113/09N 114/09/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 26. - 27. června 2014
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam  (závěry vzay na vědomí)
 12. Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (schválen)
 13. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 14. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 315/Stenozáznam  (schválen)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 317/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 318/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (zamítnut)
 25. Změna v orgánech Senátu
  Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.