(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 22. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (schválen)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (odročeno do 30. září 2014)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (schválen)
 5. Průzkum a těžba uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU
  /evropský senátní tisk č. J 119/09K 120/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 26. - 27. června 2014
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nový rámec EU pro posílení právního státu
  /evropský senátní tisk č. K 125/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů
  /evropský senátní tisk č. K 135/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (dán souhlas )
 10. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese přijaté dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (a člena Rady byl zvolen Eduard Stehlík)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (schválen)
 14. Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2014
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (vzat na vědomí)
 15. Strukturální reforma bank v EU
  /evropský senátní tisk č. N 121/09N 122/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 16. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014
  /evropský senátní tisk č. J 138/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (schválen)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (Dán souhlas k retifikaci)
 20. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam  (zpráva vzata na vědomí)
 21. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013
  /senátní tisk č. 272/ (zpráva vzata na vědomí)
 22. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam  (zpráva vzata na vědomí)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci
  /evropský senátní tisk č. K 126/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 27. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Návrh senátního návrhu zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (schválen)
 30. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 - posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii
  /evropský senátní tisk č. K 127/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 31. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (zamítnut)
 32. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (přikázán)
 33. Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam  (přijato doporučení VUZP)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.