(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 21. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014
  /senátní tisk č. 276/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (schválen)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
  /senátní tisk č. 204/Stenozáznam  (schváleno)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013)
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013)
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013)
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013)
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Balíček k posílení procesních práv občanů v trestním řízení
  /evropský senátní tisk č. N 106/09N 107/09N 108/09/Stenozáznam  (Přijato doporučení VEU)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU
  /evropský senátní tisk č. K 123/09/Stenozáznam  (2. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 29. května)
 15. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Jiří Nykodým, Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, JUDr. Tomáš Lichovník)
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam  (Senát vyslovil souhlas s jmenováním Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček a JUDr. Tomáš Lichovník sodci )
 16. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
  /evropský senátní tisk č. K 124/09/Stenozáznam  (doporučení VEU přijato)
 18. Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!"
  /evropský senátní tisk č. K 130/09/Stenozáznam  (doporučení VEU přijato)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 25. Odvolání senátora Vladimíra Drymla proti rozhodnutí Mandátového a imunitního výboru ze dne 26. března 2014
  Stenozáznam  (Potvrzeno rozhodnutí MIV)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 27. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam
 28. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (II. čtení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.