(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.)
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (vysloven souhlas s jmenováním Prof. JUDr. Jana Musila CSc., JUDr. Ing. Jiřho Zemánka, CSc. soudci Ústavního soudu Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě.)
 2. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 19. - 20. prosince 2013
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 3. Návrh usnesení Senátu k výsledkům třetího summitu Východního partnerství, který proběhl ve dnech 28.-29.11.2013 ve Vilniusu, a k aktuální situaci na Ukrajině
  Stenozáznam  (schváleno)
 4. Rozvoj celoevropského trhu elektronických plateb
  /evropský senátní tisk č. N 087/09N 088/09/ (nepřijato usnesení)
 5. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a postup pro řešení problémů úvěr. institucí a některých invest. podniků v rámci jednotného mechanismu pro řeš. problémů a fondu pro řešení problémů bank a mění nař. EP a Rady (EU) č. 1093/2010
  /evropský senátní tisk č. N 084/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 200/Stenozáznam  (schválen)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (senátní návh zákona schválen)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (přikázán výborům k projednání)
 10. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (přikázán výborům k projednání)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (přikázán výborům k projednání)
 12. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2014
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 126/
  Stenozáznam  (lhůta prodloužena)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.