(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.)
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 2. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 24. - 25. října 2013
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 3. Výroční zprávy Komise za rok 2012
  Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 4. Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení - návrh předložený ke stanovisku EHSV podle článku 31 Smlouvy o Euratomu
  /evropský senátní tisk č. N 077/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 5. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2012
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 6. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Barcelonské cíle: Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě v zájmu trvalého růstu podporujícího začlenění
  /evropský senátní tisk č. K 075/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010
  /evropský senátní tisk č. N 073/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě
  /evropský senátní tisk č. K 076/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 9. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 449/Stenozáznam  (odročeno do 31. března 2014)
 10. Petice "Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR"
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (schváleno doporučení VVVK)
 11. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Evy Richtrové
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.