(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (nezabývat se)
 2. Návrh zákona o povinném značení lihu
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (schválen + doprovodné usnesení)
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam  (zamítnut Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.)
 5. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam  (zamítnut Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.)
 6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky
  /evropský senátní tisk č. N 071/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. Rady (ES) č.1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se fin. řízení pro některé čl. státy, jejichž fin. stab. je postižena či ohrožena závaž. obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé státy
  /evropský senátní tisk č. N 072/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Návrh zákona, o zrušení karty sociálních systémů
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků
  /evropský senátní tisk č. N 066/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Senátní tisky č. K 42/09 a N 43/09 - Kosmická průmyslová politika EU
  Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Návrh nařízení EP a Rady o změně nař. (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví spol.pravidla náhrad a pomoci cestujícím v let. dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nař. (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti dopravce
  /evropský senátní tisk č. N 050/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Senátní tisky č. N 068/09 a N 069/09 - Úřední kontroly a zdraví zvířat v EU
  Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam  (zamítnut Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.)
 18. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (schválen)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (schválen)
 26. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (přikázán výborům projednání)
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.