(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 27. - 28. června 2013
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (schválen)
 4. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2016
  /evropský senátní tisk č. J 074/09/Stenozáznam  (přijato doporučující usnesení VEU)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (zamítnut Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.)
 6. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (schválen)
 8. Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží
  /evropský senátní tisk č. K 037/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
  /evropský senátní tisk č. N 065/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 10. Návrh zákona o směnárenské činnosti
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam  (schválen)
 12. Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky
  /evropský senátní tisk č. K 062/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair
  /evropský senátní tisk č. N 052/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 16. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
  /evropský senátní tisk č. N 063/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 17. Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam  (schválen)
 19. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie
  /evropský senátní tisk č. K 058/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 20. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací
  /evropský senátní tisk č. N 053/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 21. Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí
  /evropský senátní tisk č. K 049/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 22. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě
  /evropský senátní tisk č. K 059/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 23. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení
  /evropský senátní tisk č. K 060/09/ (schváleno doporučení VEU)
 24. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
  /evropský senátní tisk č. K 064/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 25. Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
  /evropský senátní tisk č. K 057/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy Projednávání návrhu zákona bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny.)
 27. Návrh zákona o prekursorech drog
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (schválen)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (schválen)
 30. Senátní tisky č. N 46, N 47, K 48 - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
  Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 31. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam  (vrácen navrhovateli k dopracování)
 32. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (vzata na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.