(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (volí)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 114/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (schválen)
 8. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala dne 22. května 2013
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 9. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 27. - 28. června 2013
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 10. Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse
  /evropský senátní tisk č. K 011/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Senátní tisky č. K 54/09 a K 55/09 - Koordinace hospodářských reforem v EU
  /evropský senátní tisk č. K 054/09K 055/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
  /evropský senátní tisk č. N 032/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 22. Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2013
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam  (schválen)
 23. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě
  /evropský senátní tisk č. K 003/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 24. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií
  /evropský senátní tisk č. K 005/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícímu Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 28. Senátní tisky č. N 39/09, N 40/09, N 41/09 - Balíček k inteligentním hranicím EU
  /evropský senátní tisk č. N 039/09N 040/09N 041/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 29. Senátní tisky č. N 21/09 a K 22/09 - Evropská strategie pro alternativní paliva
  /evropský senátní tisk č. N 021/09K 022/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 30. Senátní tisky č. K 23/09, N 24/09, N 25/09, N 26/09, N 27/09, N 28/09, N 29/09 - IV. železniční balíček
  /evropský senátní tisk č. K 023/09N 024/09N 025/09N 026/09N 027/09N 028/09N 029/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 31. Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 758/
  Stenozáznam  (bere zpět senátní návrh zákona)
 32. Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 127/ (v 1. kole nebyl nikdo zvolen)
 33. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (zamítá)
 34. Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (schválen)
 35. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (schválen)
 36. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 37. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 38. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 39. Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam  (volí)
 40. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam  (schvaluje)
 41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam  (schválen)
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 120/Stenozáznam  (schválen)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 118/Stenozáznam  (schválen)
 44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam  (schválen)
 45. Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam  (schválen)
 46. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam  (schválen)
 47. Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 48. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.