(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schválen)
 3. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2012
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 4. Návrh zákona o Květnovém povstání českého lidu
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (schválen)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
  /evropský senátní tisk č. N 030/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (schválen)
 15. Prevence finanční kriminality
  /evropský senátní tisk č. N 035/09N 036/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 16. Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam  (usnesení schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.