(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu(JUDr. Milada Tomková, Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.,Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph. D., DSc.,Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.)
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu - digitalizace jako hnací síla evropského růstu
  /evropský senátní tisk č. K 020/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 4. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 5. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012
  /evropský senátní tisk č. K 010/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost právních předpisů EU
  /evropský senátní tisk č. K 018/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Balíček zaměstnanosti mládeže
  /evropský senátní tisk č. N 014/09K 015/09K 016/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 12. Návrh na zpětvzetí senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tiskl č. 760)
  Stenozáznam  (bere zpět)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.