(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (schválen 104/2013 Sb)
 2. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (schválen 105/2013 Sb)
 3. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 52/ (přerušeno)
 4. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (schválen)
 5. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
   (1. kolo volby ukončeno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
  /evropský senátní tisk č. N 197/08/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech
  /evropský senátní tisk č. N 002/09/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 9. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (schválen 99/2013 Sb)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku", který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012
  /senátní tisk č. 448/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 13. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (volí - J. Bureš)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (schválen 103/2013 Sb)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (schválen 102/2013 Sb)
 16. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou
  /evropský senátní tisk č. K 004/09/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (schválen 101/2013 Sb)
 18. Petice za zachování základních škol praktických
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam  (schválena)
 19. Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
  /senátní tisk č. 447/Stenozáznam  (schválena)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (schválen 100/2013 Sb)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 22. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst
  /evropský senátní tisk č. K 193/08/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 23. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice
  /evropský senátní tisk č. K 198/08/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 25. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností - moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti
  /evropský senátní tisk č. K 017/09/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 26. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 14. - 15. března 2013
  Stenozáznam  (schvaluje)
 27. Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2013
  /evropský senátní tisk č. K 012/09/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 28. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (přikázán)
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 31. Návrh změny Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (schválena)
 32. Návrh na změnu v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (schválen)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 34. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 35. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
  /evropský senátní tisk č. N 019/09/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 36. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních
  /evropský senátní tisk č. N 006/09/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 37. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.