(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  /senátní tisk č. 24/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 29/Stenozáznam  (volí - S. Křeček, F. Dienstbier)
 6. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 400/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (zamítá)
 8. Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
  /evropský senátní tisk č. N 183/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 10. Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 13. - 14. prosince 2012
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 11. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 7. - 8. února 2013
  Stenozáznam  (schváleno usnesení )
 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
  /evropský senátní tisk č. N 191/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (schválen)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
  /senátní tisk č. 437/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (vysloven předchozí souhlas)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (zamítá Tento zákon nebyl po zamítnutí Senátem v PS projednán.)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam  (schválen)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995", který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012
  /senátní tisk č. 416/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu
  /senátní tisk č. 431/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (přikázán)
 23. Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (odročen odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 392/Stenozáznam  (schválen ve znění schválených pozměňovacích návrhů)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 404/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 26. Petice "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!"
  /senátní tisk č. 435/Stenozáznam  (schválen)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 21/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 30. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
  /evropský senátní tisk č. N 001/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 31. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
  /evropský senátní tisk č. N 180/08N 181/08N 182/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
  /senátní tisk č. 444/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 34. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
  /evropský senátní tisk č. N 185/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 35. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
  /evropský senátní tisk č. N 200/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 36. Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 406/Stenozáznam  (zamítá)
 37. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 38. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů
  /senátní tisk č. 440/Stenozáznam  (schválen)
 39. Návrh na změnu v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (přerušen do příští schůze Senátu)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.