(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 26. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
  /senátní tisk č. 420/Stenozáznam  (schválen)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském inovačním partnerství v oblasti hospodaření s vodou
  /evropský senátní tisk č. K 165/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 3. Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 417/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 419/Stenozáznam  (schválen)
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst
  /evropský senátní tisk č. K 161/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci
  /senátní tisk č. 368/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 418/Stenozáznam  (schválen)
 8. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2011
  /evropský senátní tisk č. K 170/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsaná v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991
  /senátní tisk č. 367/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS)
  /senátní tisk č. 380/Stenozáznam  (dává souhlas s přístupem)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
  /senátní tisk č. 386/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 403/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 13. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 18. - 19. října 2012
  Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 14. Výroční zpráva za rok 2011 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 178/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 15. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2015
  /evropský senátní tisk č. J 172/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 421/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  /senátní tisk č. 422/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 424/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
  /senátní tisk č. 427/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 428/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 433/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 434/Stenozáznam  (schválen)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. ?/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání ("program Pericles 2020") na nezúčastněné členské státy
  /senátní tisk č. 436/Stenozáznam  (vysloven předchozí souhlas)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze", který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012
  /senátní tisk č. 345/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012
  /senátní tisk č. 359/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu ze dne 10. listopadu 2010 číslo 66-2 o reformě Výkonné rady
  /senátní tisk č. 389/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 28. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES
  /evropský senátní tisk č. N 154/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 29. Zelená kniha Stínové bankovnictví
  /evropský senátní tisk č. K 157/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 30. Návrh směrnice EP a Rady, kterou se zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěr. inst. a invest. spol. a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, 2001/24/ES, 2002/47/ES,2004/25/ES,2005/56/ES,2007/36/ES a 2011/35/ES a nař. EU č.1093/2010
  /evropský senátní tisk č. N 167/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 31. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 392/Stenozáznam  (přikázán)
 32. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů
  /senátní tisk č. 385/Stenozáznam  (schválen)
 33. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2011
  /senátní tisk č. 370/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
  /senátní tisk č. 425/Stenozáznam  (schválen)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 426/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 36. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
  /evropský senátní tisk č. N 176/08N 177/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 37. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 404/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 38. Návrh senátního návrhu zákona senátorek Jany Juřenčákové a Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 405/Stenozáznam  (zamítnuto)
 39. Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 406/Stenozáznam  (přikázán)
 40. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu
  /evropský senátní tisk č. N 166/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 22. června 2012 v Podgorici
  /senátní tisk č. 393/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany svědků, podepsaná dne 24. května 2012 na Štiříně
  /senátní tisk č. 394/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 43. Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 429/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 44. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
  /evropský senátní tisk č. N 175/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 45. Návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
  /senátní tisk č. 430/Stenozáznam  (schválen)
 46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 423/Stenozáznam  (schválen)
 47. Návrh senátního návrhu zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 432/Stenozáznam  (přikázán)
 48. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 8. funkčním období
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 49. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2012
  /senátní tisk č. 439/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 50. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 8. funkční období
  /senátní tisk č. 438/Stenozáznam  (bere na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.