(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 25. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
  /senátní tisk č. 391/Stenozáznam  (zamítá)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 398/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010)
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 4. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2011
  /senátní tisk č. 387/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 397/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2012
  Stenozáznam  (usnesení schváleno )
 7. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2011
  /senátní tisk č. 363/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 8. Národní program reforem České republiky 2012
  /senátní tisk č. 369/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 9. Návrh usnesení Senátu k vládě v oblasti sociálního zabezpečení
  Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 10. Prodloužení lhůty pro výbory na projednání senátního tisku č. 364 - Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (prodlužuje lhůtu odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR)
 11. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011
  /senátní tisk č. 341/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 12. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
  /senátní tisk č. 396/Stenozáznam  (zamítá)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 399/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření
  /senátní tisk č. 401/Stenozáznam  (zamítá)
 15. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
  /senátní tisk č. 402/Stenozáznam  (zamítá)
 16. Návrh usnesení Senátu k Monacké deklaraci PS 0BSE včetně Rezoluce k Ukrajině
  Stenozáznam  (usnesení schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.