(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 24. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 377/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 383/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
  /senátní tisk č. 371/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 372/Stenozáznam  (schválen)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 382/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 375/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE)
  /evropský senátní tisk č. N 146/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 378/Stenozáznam  (zamítá)
 10. Návrh usnesení Senátu k vládě v oblasti sociálního zabezpečení
  Stenozáznam  (odročen)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (schválen)
 12. Petice "Za záchranu českého regionálního školství"
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 376/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 334/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 15. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s významem pro EHP)
  /evropský senátní tisk č. K 163/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"
  /senátní tisk č. 365/Stenozáznam  (vysloven předchozí souhlas)
 17. Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017
  /senátní tisk č. 379/Stenozáznam  (vysloven předchozí souhlas)
 18. Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 348/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jaroslava Kubery a dalších, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 361/Stenozáznam  (zamítá)
 20. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2011
  /senátní tisk č. 317/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 21. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2011
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 384/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
  /evropský senátní tisk č. N 159/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 373/Stenozáznam  (zamítá)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 374/Stenozáznam  (zamítá)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 381/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů
  /senátní tisk č. 385/Stenozáznam  (přikázán)
 28. Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.
  /senátní tisk č. 347/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.