(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 23. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 352/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 147/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 356/Stenozáznam  (schválen)
 4. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
  /senátní tisk č. 362/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 5. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011
  /senátní tisk č. 338/Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
  /senátní tisk č. 351/Stenozáznam  (schválen)
 7. Informace vlády ČR o výsledcích neformálního jednání Evropské rady, která se konala dne 23. května 2012
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 8. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 28. - 29. června 2012
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 9. Konvergenční program České republiky
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam  (nesouhlasí s KP)
 10. Evropský inovační a technologický institut
  /evropský senátní tisk č. N 128/08N 131/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Horizont 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)
  /evropský senátní tisk č. N 125/08N 126/08K 129/08N 130/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace
  /evropský senátní tisk č. N 127/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 354/Stenozáznam  (schválen)
 14. Petice "Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké nemocnici"
  /senátní tisk č. 344/Stenozáznam  (schválena)
 15. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění
  /evropský senátní tisk č. N 152/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 16. Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
  /senátní tisk č. 355/Stenozáznam  (schválen)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 18. Návrh zákona o kontrole (kontrolní řád)
  /senátní tisk č. 358/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 350/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 353/Stenozáznam  (schválen)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č.138 ze dne 30. září 2011
  /senátní tisk č. 319/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 349/Stenozáznam  (schválen)
 23. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050
  /evropský senátní tisk č. K 133/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 24. Zpráva Komise - Zpráva o překážkách obchodu a investic (2012)
  /evropský senátní tisk č. K 150/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 28. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu
  /evropský senátní tisk č. K 155/08N 156/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 29. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti
  /evropský senátní tisk č. K 148/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, senátora Jana Žaloudíka a dalších, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  /senátní tisk č. 360/Stenozáznam  (schválen)
 31. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 32. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. ____/2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích
  /senátní tisk č. 343/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 33. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 366/Stenozáznam  (schválen)
 34. Legislativní balíček k udělování koncesí a zadávání veřejných zakázek
  /evropský senátní tisk č. N 136/08N 137/08N 138/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 35. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 357/Stenozáznam  (schválen)
 37. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
  /evropský senátní tisk č. N 158/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 38. Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb
  /evropský senátní tisk č. N 160/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 39. Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)
  /senátní tisk č. 364/Stenozáznam  (přikázán odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.