(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 21. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (zamítá)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam  (zamítá)
 5. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.)
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 6. Návrh zákona o evropské občanské iniciativě
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam  (schválen)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 329/Stenozáznam  (schválen)
 12. Petice "Zachraňme Lázně Kyselka"
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 327/Stenozáznam  (schválen)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011
  /senátní tisk č. 275/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 17. Evropská úprava auditů
  /evropský senátní tisk č. N 124/08N 143/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 18. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  /evropský senátní tisk č. N 112/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 19. Zelená kniha o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability
  /evropský senátní tisk č. K 119/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011
  /senátní tisk č. 276/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 21. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 22. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 24. Budoucnost kohezní politiky
  /evropský senátní tisk č. N 088/08N 090/08N 091/08N 092/08N 093/08N 094/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 25. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam  (schválen)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam  (schválen)
 28. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2011
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.