(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 19. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (schválen)
 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 1. - 2. března 2012
  Stenozáznam  (usnesení přijato)
 3. Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních
   (nebylo přijato žádné usnesení)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Nová podoba společné zemědělské politiky po roce 2013
  /evropský senátní tisk č. N 097/08N 098/08N 099/08N 100/08N 101/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
  /evropský senátní tisk č. N 115/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 14. Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona o ochraně ovzduší
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
  /evropský senátní tisk č. N 139/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014)
  /evropský senátní tisk č. K 123/08/ (usnesení přijato)
 18. Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU
  /evropský senátní tisk č. K 142/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam  (schválen)
 22. Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES)
  /evropský senátní tisk č. K 110/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.