(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona o zásluhách Václava Havla
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (schválen)
 2. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 1. - 2. března 2012
  Stenozáznam  (Senát nesouhlasí s pozicí vlády)
 3. Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních
  Stenozáznam  (Senát nesouhlasí se stanoviskem vlády)
 4. Návrh na člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (členem komise byl zvolen Jan Kudrna)
 5. Petice proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 6. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 8. Infrastrukturní balíček
  /evropský senátní tisk č. N 104/08N 105/08N 106/08N 107/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh nařízení Rady kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"
  /evropský senátní tisk č. N 132/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Podnět k přezkoumání zakázky MPSV na dodávku informačního systému
  Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 13. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2011
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (přikázán)
 15. Návrh usnesení Senátu vyzývající prezidenta republiky k ratifikaci "Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládajícího systém kolektivních stížností"
  Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.