(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh občanského zákoníku
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 272/ (přerušeno)
 6. Informace vlády ČR o pozicích vlády na jednání Evropské rady konané dne 30. ledna 2012
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 7. Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh občanského zákoníku
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 10. Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
  /evropský senátní tisk č. N 086/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 13. Volba členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
  /senátní tisk č. 279/
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (zamítá)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Volba členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu - 2. kolo
   (v 2. kole nebyl nikdo zvolen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Volba člena stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO
  Stenozáznam  (zvolen M. Škaloud)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.