(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech dne 23. a 26. října 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 3. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 8. a 9. prosince 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června 2011
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Výroční zpráva za rok 2010 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 068/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Zelená kniha Posilování vzájemné důvěry v evropském soudním prostoru - Zelená kniha o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti zadržení
  /evropský senátní tisk č. K 067/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam  (schválen)
 10. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2012
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam  (schválen)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 12. Okolnosti vyslání vojenských lékařů na Slovensko
  Stenozáznam  (přerušeno projednávání do 14. prosince)
 13. Petice na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově"
  /senátní tisk č. 118/Stenozáznam  (schválena)
 14. Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 21. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
  /evropský senátní tisk č. N 053/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 22. Návrh zákona o Finanční správě České republiky
  /senátní tisk č. 236/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh zákona o Celní správě České republiky
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2011-2012
  /evropský senátní tisk č. K 103/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 28. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (schválen)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam  (schválen)
 31. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)
  /evropský senátní tisk č. N 089/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 32. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2011
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 33. Petice "Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1 - systémové problémy památkové péče v Praze"
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (schválena )
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 35. Okolnosti vyslání vojenských lékařů na Slovensko
  Stenozáznam  (schváleno)
 36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 37. Schengenský balíček
  /evropský senátní tisk č. N 081/08N 082/08K 083/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 38. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES
  /evropský senátní tisk č. N 069/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 40. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci - "Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi"
  /evropský senátní tisk č. K 080/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 41. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.