(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam  (schválen)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci )
 5. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané dne 17. října 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 6. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam  (zamítá)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
  /evropský senátní tisk č. N 059/08/Stenozáznam  (závěrečné usnesení Senátu)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Zelená kniha modernizace směrnice o odborných kvalifikacích
  /evropský senátní tisk č. K 070/08/Stenozáznam  (závěrečné usnesení přijato)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (zamítá)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (zamítá)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (zamítá)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 193/Stenozáznam  (zamítá)
 15. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě
  /senátní tisk č. 184/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh zákona o specifických zdravotních službách
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (zamítá)
 17. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam  (zamítá)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam  (zamítá)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona o důchodovém spoření
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (zamítá)
 22. Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (zamítá)
 23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (zamítá)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsaná v Praze dne 6. června 2011
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 27. Nový víceletý finanční rámec na období 2014 - 2020
  /evropský senátní tisk č. N 073/08K 075/08N 076/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 28. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2010
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam  (schválen)
 30. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), ve znění z roku 1999
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam  (vysloven souhlas s přístupem)
 32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 35. Bílá kniha Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje
  /evropský senátní tisk č. K 042/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 36. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům
  /evropský senátní tisk č. K 050/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (zamítá)
 38. Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (schválen)
 39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanoviska vlády k němu
  /senátní tisk č. 114/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 40. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 41. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2010
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 42. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 43. Návrh na konání 14. veřejného slyšení Senátu na téma "Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením"
  Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 44. Návrh podrobnějších pravidel doručování senátních tisků
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (schválen)
 45. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 46. Návrh na zřízení Parlamentní pracovní skupiny k jednání o problematice splavnosti řeky Labe
  Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.