(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 23. - 24. června 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (zamítá)
 12. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (odročuje do 31.12.2011)
 15. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (odročuje )
 16. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam  (schvaluje)
 17. Konvergenční program České republiky
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
  /evropský senátní tisk č. N 041/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (schválen)
 26. Návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých
  /senátní tisk č. 361/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 30. Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek
  /evropský senátní tisk č. K 036/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 32. Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti
  /evropský senátní tisk č. K 037/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 33. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2010
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam  (bere na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.