(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl nový senátor platně zvolen
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Slib senátora
   (slložen bez výhrad)
 3. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 4. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (schváleny)
 5. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 24. a 25. března 2011
   (bez usnesení)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 7. Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (volí)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (schválen)
 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU
  /evropský senátní tisk č. K 002/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (schválen)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993)
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 13. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2010
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (zamítá)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (přikázán)
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (přikázán)
 18. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (vrácen výborům k novému projednání)
 19. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství - 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod
  /evropský senátní tisk č. K 008/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (schválen)
 21. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2010
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (schválen)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 25. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost
  /evropský senátní tisk č. K 023/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (schválen)
 27. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 033/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 28. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
  /evropský senátní tisk č. N 035/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 29. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky
  /evropský senátní tisk č. K 018/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 30. Národní program reforem
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (odmítnut a schváleno doprovodné stanovisko)
 31. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě
  /evropský senátní tisk č. K 030/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (schválen)
 33. Zpráva Komise o nepřímých změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin
  /evropský senátní tisk č. K 031/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.