(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (schválen)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu, přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku
  /senátní tisk č. 382/Stenozáznam  (dává souhlas s přístupem)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 4. Návrh usnesení Senátu ke kontrole zahraniční a obranné politiky EU ze strany národních parlamentů
  Stenozáznam  (schváleno)
 5. Návrh usnesení Senátu k realizaci dopravně-preventivního projektu "PŘEŽIJ - linka života 112" - Mobility club
  Stenozáznam  (schválen)
 6. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2010
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (schválena)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách
  /senátní tisk č. 381/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 11. Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou
  /senátní tisk č. 383/Stenozáznam  (schválena)
 12. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala dne 4. února 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 13. Informace vlády České republiky o výsledcích mimořádného jednání Evropské Rady, která se konala dne 11. března 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 14. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 24. a 25. března 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 15. Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem
  /evropský senátní tisk č. N 006/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 16. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
  /evropský senátní tisk č. N 022/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o kazetové munici
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti
  /evropský senátní tisk č. K 016/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (nezabývat se)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (schválen)
 24. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zdanění finančního sektoru
  /evropský senátní tisk č. K 003/08/ (nepřijato usnesení)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 27. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti
  /evropský senátní tisk č. K 020/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 29. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací
  /evropský senátní tisk č. K 141/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.