(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh usnesení Senátu k úpravě vnitřních poměrů Senátu
  Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (nezabývat se)
 6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání
  /evropský senátní tisk č. N 131/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 7. Návrh nařízení Rady č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
  /evropský senátní tisk č. N 135/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 8. Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států
  /evropský senátní tisk č. N 136/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně
  /evropský senátní tisk č. N 137/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 10. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
  /evropský senátní tisk č. N 138/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy
  /evropský senátní tisk č. N 139/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně
  /evropský senátní tisk č. N 140/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 13. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
  /evropský senátní tisk č. N 132/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 3. června 2010 v Podgorice
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (schválen)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. června 2010 v Bělehradě
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze
  /senátní tisk č. 367/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010
  /senátní tisk č. 368/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (schválen)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (schválen)
 33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie
  /senátní tisk č. 370/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 34. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 16. a 17. prosince 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 35. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady dne 4. února 2011
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
  /senátní tisk č. 351/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 352/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 353/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 355/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 356/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 357/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci
  /senátní tisk č. 359/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 43. Sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí
  /evropský senátní tisk č. K 133/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 44. Návrh usnesení Senátu k situaci v Bělorusku
  Stenozáznam  (schválen)
 45. Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (zamítá)
 46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 21/Stenozáznam  (schválen)
 47. Návrhy na změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (volí)
 48. Návrh usnesení Senátu k pověření dalšího senátora k odůvodnění senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 24)
  Stenozáznam  (pověřuje)
 49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu
  /senátní tisk č. 348/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 349/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 51. Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru
  /evropský senátní tisk č. K 134/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
  /senátní tisk č. 369/Stenozáznam  (souhlas s přístupem)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.