(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 19. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (schválen)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
  /evropský senátní tisk č. K 093/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
  /evropský senátní tisk č. N 099/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 5. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
  /evropský senátní tisk č. N 107/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 276/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný v Rabatu dne 19. března 2010
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady dne 17. června 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 11. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě
  /evropský senátní tisk č. N 102/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (schválen)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (přikázán)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (přikázán)
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Tomáše Töpfera, Jiří Oberfalzera a Richarda Svobody, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 275/Stenozáznam  (přikázán)
 18. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 19. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2009
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam  (bere na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.