(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (schválen)
 10. Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 12. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (přikázán)
 17. Zpráva vlády o přejímaní legislativních aktů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2009
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 18. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(FRONTEX)
  /evropský senátní tisk č. N 096/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (schválen)
 25. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2009
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (schválena)
 26. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. března 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 27. SDĚLENÍ KOMISE EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
  /evropský senátní tisk č. K 097/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 28. Návrh usnesení Senátu k rámcové interinstitucionální dohodě Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (schváleno)
 29. Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu
  /evropský senátní tisk č. N 095/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (schválen)
 31. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam  (schválen)
 32. Návrh zákona o České národní bance
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU, která byla podepsána v Bruselu dne 10. března 2009
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 34. Konvergenční program České republiky
  /senátní tisk č. 219/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (schválen)
 37. Dopravně - preventivní projekt "PŘEŽIJ - linka života 112" - Mobility Club
  Stenozáznam  (schválen)
 38. Podrobnější pravidla jednání Senátu o věcně souvisejících dokumentech Evropské unie
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (schválena)
 39. Změna usnesení Senátu ze dne 26. listopadu 2008 č. 11 k návrhu na zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (schválen)
 40. Návrh na zrušení "Podrobnějších pravidel jednání Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie", schválených usnesením Senátu č. 180 z 19. července 2007
  Stenozáznam  (schválen)
 41. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (přikázán)
 42. Informace předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů o současné situaci v Ústavu
  Stenozáznam  (schváleno)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (schválen)
 44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam  (schválen)
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (schválen)
 47. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 48. Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování(zahrádkářský zákon)
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (zamítá)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.