(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam  (schválen)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu
  /senátní tisk č. 203/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót
  /senátní tisk č. 204/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropskému soudnímu dvoru a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru
  /evropský senátní tisk č. K 086/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 202/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh směrnice EP a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracování)
  /evropský senátní tisk č. N 081/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování)
  /evropský senátní tisk č. N 082/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (schválen)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
  /senátní tisk č. 184/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam  (schválen)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 200/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 19. Informace vlády České republiky o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, která se konala dne 11. února 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 20. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 25. - 26. března 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 21. Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě
  /evropský senátní tisk č. K 090/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 22. Informace vlády ČR o zahájení a průběhu jednání o změně smluv, na nichž je založena Evropská unie
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečením, podepsaná v Canbeře 16. září 2009
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 25. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu
  /evropský senátní tisk č. K 078/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu"
  /senátní tisk č. 210/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 28. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 29. Informace vlády České republiky o výsledcích Konference smluvních stran UNFCCC ke změnám klimatu v Kodani
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 30. Petice "Proti demolici nádražní budovy v Ústí nad Orlicí"
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (schválena)
 31. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (prodlužuje lhůtu)
 32. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2009 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 33. Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (schválena)
 34. Petice "Stop spalovně v Rybitví"
  /senátní tisk č. 213/Stenozáznam  (schválena)
 35. Petice "Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže"
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (schválena)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.