(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 29. a 30. října 2009 v Bruselu
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Souhrn návrhů nařízení Evropského parlamentu a Rady k evropskému finančnímu dohledu
  /evropský senátní tisk č. N 072/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 3. Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2008 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 064/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 5. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam  (zamítá)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (1. čtení)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví
  /evropský senátní tisk č. N 073/07/ (projednáno v bodu 2 schváleného pořadu - usnesení přijato)
 14. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
  /evropský senátní tisk č. N 074/07/ (projednáno v bodu 2 schváleného pořadu - usnesení přijato)
 15. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
  /evropský senátní tisk č. N 075/07/ (projednáno v bodu 2 schváleného pořadu - usnesení přijato)
 16. Návrh rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika
  /evropský senátní tisk č. N 076/07/ (projednáno v bodu 2 schváleného pořadu - usnesení přijato)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.