(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (schválen)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie
  /senátní tisk č. 315/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a rušící směrnici 2004/67/EC
  /evropský senátní tisk č. N 065/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz a 470-862 MHz, a Protokolu týkajícího se revize některých částí Regionální dohody pro Evropskou rozhlasovou oblast (Stockholm, 1961)
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům
  /evropský senátní tisk č. K 052/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 8. Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení
  /evropský senátní tisk č. M 061/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 29. - 30. října 2009
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam  (nezabývat se)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě, která byla sjednána formou výměny nót
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 24. Volba místopředsedy Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (volí)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2008
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (nezabývat se)
 29. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2008
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 30. Návrh usnesení Senátu k situaci v Gruzii
  Stenozáznam  (schvaluje)
 31. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (odročuje jednání)
 32. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (odročuje jednání)
 33. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (odročuje jednání)
 34. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hálka, Richarda Svobody, Soni Paukrtové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (schválen)
 35. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (schválen)
 36. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (schválen)
 37. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (odročuje jednání)
 38. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (přikazuje)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.