(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (schválen)
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Třetí strategický přezkum lepší regulace v Evropě
  /evropský senátní tisk č. K 035/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (schválen)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Řím, 31. říjen 2008)
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 9. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2008
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 10. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a zrušení směrnice 86/613/EHS
  /evropský senátní tisk č. N 135/06/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vlastimila Balína, Marty Bayerové a Václava Homolky, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (zamítá v 1. čtení)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (přikázán)
 13. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (volí)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.