(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (schválen)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 3. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2008
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani
  /evropský senátní tisk č. K 038/07/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 6. Návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (schválen)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. března 2008 v Sanná
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 16. září 2008 v Kyjevě
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci, podepsaná dne 27. listopadu 2008 v Bruselu
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2008
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2008
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 21. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hálka, Richarda Svobody, Soni Paukrtové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (I. čtení - přikázán)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (I. čtení - přikázán)
 23. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýboru
  Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 24. Návrh na změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni členové výboru)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.