(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (schvaluje)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam  (schvaluje)
 3. Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Národní protikrizový plán vlády
  /senátní tisk č. 29/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 5. Konvergenční program České republiky (listopad 2008)
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 6. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam  (schvaluje)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (schvaluje)
 9. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů
  /evropský senátní tisk č. N 138/06/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 10. Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů
  /evropský senátní tisk č. K 022/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý strategický přezkum energetické politiky = Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití
  /evropský senátní tisk č. K 012/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů - Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické
  /evropský senátní tisk č. K 016/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 13. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku - přepracované znění
  /evropský senátní tisk č. N 010/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 14. Návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (schvaluje)
 15. Návrh zákona o základních registrech
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam  (schvaluje)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončením platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (vyslovuje souhlas)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2008
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 18. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (přikázán)
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (přikázán)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (přikázán)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (schvaluje)
 22. Sdělení Komise Radě, EP, Výboru regionů a EHS: Zelená kniha o územní soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost
  /evropský senátní tisk č. K 137/06/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (schvaluje)
 25. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (nezabývat se)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (schvaluje)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě, podepsaná v Bruselu dne 30. června 2008
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé, podepsaná dne 16. června 2008 v Lucemburku
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 30. Informace vlády o výsledcích jednání neformálního setkání hlav států nebo vlád, které se konalo 1. března 2009 a o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 20. a 21. března 2009 v Bruselu
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 31. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň
  /evropský senátní tisk č. N 136/06/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 32. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální standardy pro přijímání žadatelů o azyl
  /evropský senátní tisk č. N 023/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 33. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanovují kritéria a mechanizmy pro určení odpovědnosti členského státu za posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo ...
  /evropský senátní tisk č. N 024/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 34. Návrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech a vztahujících se na soudní příslušnost, uznávání a výkon rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, rodičovskou zodpovědnost a vyživovací povinnosti a na rozhodné právo ve věcech týkajících se vyživovacích povinností
  /evropský senátní tisk č. N 032/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 35. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech a vztahujících se na rozhodné právo ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích
  /evropský senátní tisk č. N 033/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 36. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýboru
  Stenozáznam  (souhlasí se zřízením)
 37. Petice "Zachraňte Ondráš"
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (vyslovuje souhlas)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.