(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 4. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 16/ (přerušen)
 3. Změna v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (volí)
 4. Volba předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
  Stenozáznam  (volí)
 5. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (vyslovuje souhlas)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 344/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 8. EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ,,Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU" - Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 - 31. prosince 2008)
  /evropský senátní tisk č. K 020/07/Stenozáznam  (usnesení VEU přijato)
 9. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2008 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 10. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 363/
  Stenozáznam  (prodlužuje lhůtu)
 11. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Pavla Trpáka
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (vyslovuje souhlas)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.