(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh směrnice EP a Rady, o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu
  /evropský senátní tisk č. N 100/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončením platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (odročeno do přijetí stykového zákona)
 3. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2007
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - 1. čtení
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam  (přikázán výborům)
 6. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů - 1. čtení
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam  (přikázán výborům)
 7. Návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb. - 2. čtení
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (zamítá)
 8. Závěrečná zpráva Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM
  /senátní tisk č. 327/Stenozáznam  (konstatuje)
 9. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 338, 338/Stenozáznam  (volí)
 10. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 15. až 16. října 2008 v Bruselu a o pozicích ČR
   (bere na vědomí)
 11. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam  (nezabývat se)
 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise
  /evropský senátní tisk č. N 103/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 13. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2008
  /senátní tisk č. 341/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 14. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 6. funkční období
  /senátní tisk č. 342/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 15. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 6. funkčním období
   (bere na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.