(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 6. funkčním období


  1. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 21. března 2008 v Hanoji
    /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
  2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 2008 v Phnom Penhu
    /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
  3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008
    /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
  4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
    /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
  5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
    /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (schválen)
  6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (schválen)
  7. Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
    /evropský senátní tisk č. N 116/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
  8. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
    /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (vrácen k dopracování)
  9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách, podepsaná v Praze dne 8. července 2008,a k vyslovení souhlasu s přistoupením Úmluva o založení Evropské kosmické agentury, otevřená k podpisu dne 30. května 1975
    /senátní tisk č. 309/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
  10. Zpráva Komise - výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
    /evropský senátní tisk č. K 115/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
  11. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007
    /evropský senátní tisk č. N 117/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
  12. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)
    /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
  13. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
    /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
  14. Návrh senátního návrhu zákona, senátora Josefa Novotného, senátora Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
    /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (odročeno do 31.12.2008)
  15. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Václavy Domšové o důstojné smrti
    /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (zamítnut)
  16. Návrh usnesení Senátu k situaci v Gruzii
     (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.