(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2007 v Lucemburku
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (dán sohkas k ratifikaci)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, podepsaná za Evropskou unii v Bruselu dne 23. července 2007 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 26. července 2007
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2007
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 5. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání
  /evropský senátní tisk č. N 097/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 7. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona Tento návrh zákona je předložen poté, co Senát vrátil senátní tisk č. 122 svým usnesením č. 231 ze dne 31. října 2007 Stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky jako navrhovateli k dopracování.)
 8. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jana Hálka, Václava Jehličky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
 9. Návrh senátního návrhu zákona, senátora Josefa Novotného, senátora Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (přikázán)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam  (schválen)
 11. Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Evropský strategický plán pro energ. technologie ( Plán Set)
  /evropský senátní tisk č. K 074/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 12. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů
  /evropský senátní tisk č. N 081/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 13. Informace vlády o pořadu jednání Evropské rady konaného ve dnech 19. a 20. června 2008 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzata na vědomí)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 21. února 2008
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam  (schváleno)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (nezabývat se)
 19. Návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (schválen)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou
  /senátní tisk č. 219/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 26. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 29. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (schválen)
 30. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (schválen)
 31. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2007
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 32. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (vzata na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.