(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva
  /evropský senátní tisk č. M 067/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení pověřeného výboru)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (schváleno)
 8. Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam  (schválen)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (podán návrh na posouzení)
 11. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ? Roční politická strategie na rok 2009
  /evropský senátní tisk č. K 091/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení pověřeného výboru)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozide
  /evropský senátní tisk č. N 079/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení pověřeného výboru)
 14. Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (schváleno vyslání)
 15. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Liany Janáčkové
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam  (schváleno)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (schváleno)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.