(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006
  /senátní tisk č. 124/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (schváleno)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam  (schváleno)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (schváleno)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Informace vlády o výsledcích setkání hlav států a vlád konaného ve dnech 13. a 14. prosince 2007 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (schváleno)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři spolu se stanoviskem vlády k informaci
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 16. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (schválit)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam  (schválen)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007
  /senátní tisk č. 118/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 21. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (přerušeno do příští schůze Senátu)
 22. Návrh zákona o vývozu a dovozu zboží , které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (schváleno)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (schváleno)
 24. III. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 050/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jiřího Stříteského, Václava Jehličky, Karla Bartáka a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (přikázán)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 55/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam  (nezabývat se)
 29. Projednáno v bodu 24 - III. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 051/06/
 30. Projednáno v bodu 24 - III. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 052/06/
 31. Projednáno v bodu 24 - III. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 053/06/
 32. Projednáno v bodu 24 - III. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 054/06/

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.