(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam  (schválen)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
  /senátní tisk č. 120/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (Zvoleni N. Kavalírová, I. Dejmal, P. Fiala)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam  (nezabývat se)
 6. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (zamítnut)
 9. Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (zvoleni P. Benda, Č. Čejka a M. Stehlík)
 10. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2008
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Zlatušky, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (zamítnut)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 133/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (schválen)
 18. Sdělení Komise - Dárcovství orgánů a transplantace: opatření na úrovni EU
  /evropský senátní tisk č. K 040/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam  (přikázán)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam  (schválen)
 21. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 22. Informace vlády o pořadu jednání Evropské rady konaného ve dnech 13. a 14. prosince 2007 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam  (nezabývat se)
 25. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ? K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty
  /evropský senátní tisk č. K 041/06/Stenozáznam  (přijato stanovisko VEU)
 26. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů - 2. kolo volby
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (poslední člen rady nezvolen)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (schválen)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 132/Stenozáznam  (schválen)
 30. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
  /evropský senátní tisk č. N 049/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 31. Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (schválen)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (schválen)
 33. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2007
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (vzato na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.