(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 114/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992)"
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Zelená kniha o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách
  /evropský senátní tisk č. K 026/06/Stenozáznam  (přijeto doporučení VEU)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
   (Zvolen senátor Jiří Zlatuška)
 7. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (vysloven souhlas s ukončením Memoranda)
 8. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam  (nezabývat se)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (Dán souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k vyslovení souhlasu s ratifikací, a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 197 o podpůrném rámci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 198 o pracovním poměru spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (zamítnuto)
 13. Návrh nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a změně některých nařízení
  /evropský senátní tisk č. N 042/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 14. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 15. Sdělení Komise Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie
  /evropský senátní tisk č. K 045/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 16. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 17. Návrh volební komise Senátu na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Senátu a jeho orgánů při volbě prezidenta republiky
   (schváleno)
 18. Návrh na přikázání návrhu senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů /senátní tisk č. 100/ dále Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a na prodloužení lhůty pro jeho projednání ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (dopřikázáno VZVOB a lhůta prodloužena o 30 dní)
 19. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam  (vrácen navrhovateli k dopracování)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam  (schváleno)
 22. Informace vlády o výsledcích setkání hlav států a vlád konaného ve dnech 18. a 19. října 2007 v Lisabonu a o pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 23. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stavoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem
  /evropský senátní tisk č. N 034/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 24. Návrh směrnice Rady, kterým se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany
  /evropský senátní tisk č. N 037/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 25. Návrh na konání XIII. veřejného slyšení Senátu na téma "Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?"
   (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.