(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
  /senátní tisk č. 106/Stenozáznam  (nezabývat se)
 3. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (schváleno)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatý dne 8. prosince 2005
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (dán souhlas s ratifikací)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 78/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Informace vlády o pořadu setkání hlav států a vlád konaného ve dnech 18. a 19. října 2007 v Lisabonu a o pozicích České republiky
   (schváleno)
 7. Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů GNSS
  /evropský senátní tisk č. K 036/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 9. Návrh na prodloužení lhůty pro nové projednání senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vráceného Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování, ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (lhůta na jednání výborů prodloužena o 60 dní)
 10. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
   (projednáno)
 11. Volba předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
   (předsedou komise zvolen senátor J. Zoser)
 12. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Zlatušky, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (přikázán)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (přikázán)
 15. Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (přikázán)
 16. Návrh na konání XII. veřejného slyšení Senátu na téma "Diabetes mellitus - hrozba 3. tisíciletí"
   (schváleno)
 17. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil jiných států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (vysloven souhlas)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.