(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (schválen)
 4. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 21. a 22. června 2007 v Bruselu a o pozicích ČR
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (nezabývat se)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (schváleno)
 8. Sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
  /evropský senátní tisk č. N 030/06/Stenozáznam  (schválen návrh usnesení VEU)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy (Text s významem pro EHP)
  /evropský senátní tisk č. K 027/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 12. Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen - kontrolního orgánu Úmluvy a odstranění všech forem diskriminace žen
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 13. Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte - kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte - ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 14. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
  /evropský senátní tisk č. K 019/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (nezabývat se)
 16. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko- středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Zelená kniha: přístup veřejnosti k dokumentům orgánů Evropského společenství - přezkum
  /evropský senátní tisk č. K 028/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992)"
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy)
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (2. čtení - vrácen výborům k novému projednání)
 21. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (výborům k novému projednání)
 22. Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (schváleno)
 23. Návrh na změnu ve složení orgánů Senátu
   (projednáno)
 24. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2006
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 25. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank /senátní tisk č. 74/ ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (lhůta prodloužena)
 26. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2006
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (vzata na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.