(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
   (vzata na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (Oba nově zvolení senátoři složili slib senátora)
 3. Návrh na změny ve složení orgánů Senátu
   (schválena)
 4. Ńávrh na změny zasedacího pořádku
   (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (nezabývat se)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Informace vlády o pořadu jednání Evropské rady konaného ve dnech 21. a 22. června 2007 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzato na vědomí)
 9. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Roční politická strategie pro rok 2008
  /evropský senátní tisk č. K 022/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 10. Návrh na konání XI. veřejného slyšení Senátu na téma ?Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR?
   (schváleno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (schválen)
 13. Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Lepší právní předpisy v Evropské unii - strategický přezkum
  /evropský senátní tisk č. K 004/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 14. Návrh rozhodnutí Rady 2007/.../SVV ze dne ?. o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
  /evropský senátní tisk č. M 016/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VZVOB)
 15. Návrh zákona kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (nezabývat se)
 16. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřeby
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
  /senátní tisk č. 29/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam  (nezabývat se)
 23. Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (Národního programu reforem České republiky)
  /senátní tisk č. 394/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 24. Konvergenční program České republiky (listopad 2006)
  /senátní tisk č. 11, 40/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 25. Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy
  /evropský senátní tisk č. K 002/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (schválen)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (schválen)
 30. Návrh zákona kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (schválen)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (schválen)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (schválen)
 33. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ? Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii
  /evropský senátní tisk č. K 024/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 34. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí
  /evropský senátní tisk č. N 018/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 35. Návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (schválen)
 36. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (návrh schválen)
 37. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 38. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (přkázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.